Fotowoltaika w firmie – obowiązki

Fotowoltaika w firmie to nie tylko oszczędności, ale też dodatkowe obowiązki

W ciągu ostatnich lat krajobraz Polski wzbogacił się o liczne farmy paneli fotowoltaicznych. Firmy i osoby fizyczne na potęgę montowały panele, które miały zmniejszyć ilość kupowanej energii i docelowo ograniczyć rachunki za prąd.

Wszędzie słyszy się o opłacalności (którą omówimy w innym wpisie) – rzadko kiedy zwraca się uwagę na obowiązki, jakie wynikają z posiadania paneli fotowoltaicznych. Jeżeli masz fotowoltaikę lub planujesz jej zakup, koniecznie się z nimi zapoznaj!

UWAGA!

Poniższy artykuł nie stanowi doradztwa w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku akcyzowym.

Jeżeli masz wątpliwości, czy Twoja firma ma obowiązek prowadzenia ewidencji energii elektrycznej, sugerujemy zapytać o to w odpowiednim urzędzie celnym.

Czy Twoja firma jest podatnikiem podatku akcyzowego?

W przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in.:

  • sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne), który wyprodukował tę energię;
  • zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający ww. koncesję;
  • zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię.

Jak wynika z ostatniego punktu – jeżeli zużywasz wyprodukowaną przez siebie energię na własne potrzeby – stajesz się podatnikiem podatku akcyzowego. Nawet, jeżeli nie odsprzedajesz jej dalej, tylko zużywasz w całości.

(art. 9 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, dalej: „ustawa o podatku akcyzowym”)

Czy musisz płacić podatek akcyzowy za fotowoltaikę?

Jeżeli powstał u Ciebie obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w związku ze zużyciem energii na własne potrzeby, nie oznacza to od razu konieczności zapłaty podatku.

Możesz skorzystać ze zwolnienia! Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

Przykład jednej z najczęściej występujących sytuacji:

Firma zakłada panele fotowoltaiczne na dachu swojego budynku, zużywa pewną ilość energii na własne potrzeby, a nadwyżkę odsprzedaje firmie, która posiada wymaganą koncesję, czyli np. Enea.

[§ 5 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1178)]

Jeżeli odsprzedajesz energię elektryczną nabywcy końcowemu – jesteś zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego. Przykład – odsprzedajesz energię swoim najemcom.

Jeśli natomiast odprowadzasz do sieci/odsprzedajesz energię elektryczną podmiotom posiadającym koncesję (Enea, Tauron, itp.) – jesteś zwolniony z zapłaty podatku akcyzowego. Dlaczego? Ponieważ odbiorca ten nie jest nabywcą końcowym.

Czy musisz dokonać zgłoszenia rejestracyjnego?

Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego nie dotyczy podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty. Warunkiem jest zapłacenie w należnej wysokości akcyzy od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii.

Czy zatem aby być zwolnionym z obowiązku rejestracyjnego musisz zapłacić podatek?

Nie! Możesz skorzystać ze zwolnienia w zapłacie podatku i jednocześnie nie dokonywać zgłoszenia rejestracyjnego, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których piszemy powyżej.

 (art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym)

Uwaga – jeżeli odsprzedajesz energię nabywcy końcowemu (np. najemcy w Twoim lokalu) – masz obowiązek dokonania zgłoszenia nawet, jeżeli moc Twoich paneli jest dużo niższa niż 1MW.

Czy jesteś zobowiązany do składania deklaracji dla podatku akcyzowego?

Od dnia 1 lipca 2021 r. zgodnie z nowym przepisem ustawy w zakresie wyrobów akcyzowych m.in. objętych zwolnieniem od akcyzy – podatnik jest obowiązany składać deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy (np. do 25. maja za okres styczeń – marzec).

Kwartalna deklaracja dotyczy jedynie podatników, którzy korzystają ze zwolnienia w akcyzie. Jeżeli więc Twoja firma nie spełnia kryteriów uprawniających do zwolnienia z podatku – musisz składać deklaracje miesięczne.

Od dnia 1 lipca 2021 r. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą składają deklaracje za pomocą komunikacji elektronicznej.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są zwolnione z obowiązku składania deklaracji.

W naszej aplikacji do ewidencji energii automatycznie wygenerujesz kwartalną deklarację AKC-KZ w formacie XML. Później wystarczy zaimportować ją w PUESC i podpisać. Prosto i szybko.

Ewidencja energii elektrycznej – czy musisz ją prowadzić?

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji?

Ewidencję energii elektrycznej muszą prowadzić podmioty, które:

  • dokonują sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu,
  • dokonują dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu energii elektrycznej,
  • zużywają energię elektryczną i posiadają koncesję na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
  • zużywają energię elektryczną na własne potrzeby i nie posiadają koncesji, o której mowa w punkcie wyżej.

Zwolnione z prowadzenia ewidencji są podmioty produkujące energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

(art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym)

Jeżeli zatem Twoja firma produkuje energię i nie zużywa jej w całości na własne potrzeby, tylko odsprzedaje nabywcom końcowym (np. najemcom w lokalu usługowym) – jest zobligowana do prowadzenia ewidencji.

Jeżeli moc Twojej instalacji fotowoltaicznej jest większa niż 1MW – także masz obowiązek prowadzenia ewidencji.

Do końca stycznia 2024 roku firmy miały wybór, czy będą prowadzić ewidencję w formie papierowej, czy elektronicznej. Od 1 lutego 2024 roku wszystkie podmioty są zobligowane do ewidencji elektronicznej.

Co to oznacza w praktyce? Przeczytaj, jak wygląda elektroniczna ewidencja energii elektrycznej.

Podobne wpisy