Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I COOKIES APLIKACJI DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

§ 1 Definicje

1. Administrator – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „JUMAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu (66-300) przy ul. Kazimierza Wielkiego 69, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141681, NIP: 5960005588, REGON: 008010825, adres e-mail: kontakt@ewidencjaenergii.pl, kapitał zakładowy w wysokości 64.000,00 PLN w całości opłacony.

2. Aplikacja – aplikacja do elektronicznej ewidencji energii elektrycznej dostępna na stronie www.ewidencjaenergii.pl,

3. Dane osobowe – wszelkie gromadzone przez Aplikację informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której Dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, Dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4. Pliki cookies – Dane informatyczne, m.in. niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach wykorzystywanych do kontaktu elektronicznego z Serwisem przy wykorzystaniu przeglądarki stron internetowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

5. Polityka – niniejszy dokument.

6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie Danych osobowych (Dz.U. 2019 r., poz. 1781 t.j.).

8. Użytkownik – podmiot korzystający z Aplikacji.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników aplikacji znajdującej się pod domeną www.ewidencjaenergii.pl jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „JUMAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu (66-300) przy ul. Kazimierza Wielkiego 69, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000141681, NIP: 5960005588, REGON: 008010825, adres e-mail: kontakt@ewidencjaenergii.pl, kapitał zakładowy w wysokości 64.000,00 PLN w całości opłacony (dalej jako: „Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem można uzyskać: a. telefonicznie: pod numerem telefonu: 697-900-713 (w dni robocze między 9:00 a 15:00); b. za pośrednictwem poczty elektronicznej: pod adresem e-mail kontakt@ewidencjaenergii.pl ; c. za pośrednictwem poczty tradycyjnej: adres do doręczeń: PPHU Jumar Sp. z o.o. (Portabo), ul. Kazimierza Wielkiego 69, 66-300 Międzyrzecz.

3. Celem niniejszej Polityki Prywatności i plików cookies (dalej jako: „Polityka”) jest określenie działań podejmowanych w zakresie Danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem aplikacji Administratora oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej Użytkowników.

4. W razie konieczności postanowienia niniejszej Polityki mogą ulec zmianie. Zmiana zostanie zakomunikowana Użytkownikom poprzez ogłoszenie nowej treści Polityki oraz komunikat na podany przez Użytkownika adres e-mail.

5. Zawarcie Umowy stanowi jednocześnie umowę powierzenia Danych osobowych, których Użytkownik będący klientem jest administratorem, a będą wprowadzane do aplikacji, np. Dane Użytkowników.

6. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań wskazanych w Polityce jest Administrator.

§ 3 Podstawy przetwarzania, cele i przechowywanie Danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z RODO, Ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 t.j.).

2. Celem, dla których Użytkownik przetwarza Dane osobowe jest:
a) realizacja Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) realizacja wsparcia (obsługa reklamacji lub zapytań, np. w formie e-mail) – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami ze strony Użytkowników, cele statystyczne i analityczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających przede wszystkim z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawa prawną przetwarzania jest obowiązek prawny,
e) w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w celach marketingowych, Administrator przetwarza Dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Użytkownika informacji handlowych o swoich produktach i usługach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym zgoda może być w każdym momencie wycofana),
f) w zakresie korzystania z narzędzia Google Ads podstawą przetwarzania są przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do momentu cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o taką zgodę, do momentu przedawnienia roszczeń Administratora i drugiej strony w zakresie realizacji zawartych umów oraz do momentu realizacji zapytania kierowanego za pomocą e-mail lub do czasu zakończenia rozpatrywania reklamacji.

4. Podanie Danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie potrzebnym do wykonywania umowy o korzystanie z oprogramowania (obowiązek umowny), a podanie części Danych jest także obowiązkiem ustawowym (tj. numery podatkowe w celu rozliczeń podatkowych).

5. Administrator może po uzyskaniu stosownej zgody przetwarzać Dane osobowe w celu obsługi zgłoszeń opinii o aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym zgoda może być w każdym momencie wycofana).

§ 4 Udostępnianie Danych

1. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane Dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec Użytkowników. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy:
a) uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub
b) przekazanie takie jest niezbędne w przypadku korzystania przez Administratora z osób współpracujących, np. księgowych, podwykonawców, kancelarii prawnych,
c) jeżeli obowiązek przekazania tych Danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania.

2. Administrator może udostępniać Dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców oprogramowania Dane mogą być przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich (np. USA w przypadku Google lub Facebook).

§ 5 Uprawnienia Użytkownika

1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie zgłaszającej takie żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
b. prawo do uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, które dotyczą osoby zgłaszającej żądanie;
c. prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
d. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
e. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz zaprzestaje ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji (tj. czasu przechowywania danych), lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
f. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i tego innego podmiotu;
g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, nie ma przy tym konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
h. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania Danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
i. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
j. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
a. w formie pisemnej poprzez wysłanie listu na adres: ul. Kazimierza Wielkiego 69, 66-300 Międzyrzecz;
b. drogą e-mailową na adres: kontakt@ewidencjaenergii.pl;
c. w niektórych przypadkach (np. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych) poprzez dedykowane funkcje w profilu Użytkownika w Serwisie.

3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
a. z jakiego uprawnienia wymienionego w ust. 1 powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek;
b. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi lub funkcjonalności w ramach Serwisu, otrzymywanie newslettera);
c. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele analityczne).

4. Jeżeli złożone żądanie będzie sformułowane w taki sposób, że nie będzie możliwe ustalenie jego treści lub z innych powodów nie będzie możliwe jego spełnienie, Administrator zwróci się do wnioskodawcy z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji.

5. Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków wysłanych na adres siedziby Administratora podany w § 5 ust. 2 listownie na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania odpowiedzi na adres e-mail i o ile taki adres e-mail zostanie we wniosku wskazany.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak Użytkownik uzna, iż dopuściliśmy się naruszenia, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 6 Przekazywanie danych poza EOG

1. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, zapewniając przy tym odpowiedni stopień ochrony, przede wszystkim poprzez:
a. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
b. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
c. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

2. W razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

§ 7 Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Zabezpieczenie Danych osobowych jest realizowane poprzez odpowiednią politykę oraz wewnętrzne procedury bezpieczeństwa wdrożone i stosowane przez Administratora. Jednakże nawet pomimo zachowania należytej staranności oraz dbałości, nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie przed wszelkimi zagrożeniami, jakie niesie transfer danych przez media elektroniczne. Celem minimalizacji ryzyka Administrator ogranicza dostęp do powierzonych i przetwarzanych danych do osób, które muszą znać te informacje celem realizacji zamawianych przez Użytkowników usług. Osoby otrzymujące dostęp do danych osobowych z ramienia Administratora mają obowiązek zachowania ich w poufności. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby także jego podwykonawcy i inne podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

§ 8 Polityka Cookies

1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć Dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym) służące do zapisywania przez przeglądarkę Użytkownika określonych ustawień i Danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, zapewniając komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików „cookies” umożliwia zatem odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji Użytkownika – serwer rozpoznaje go i pamięta m. in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.

2. „Cookies” zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

3. Pliki „cookies” używane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
b. tworzenia anonimowych statystyk, które poprzez pomoc w ustaleniu w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych umożliwiają ulepszanie ich struktur i zawartości,
c. dostarczania Użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań. Pliki „cookies” nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.

4. Zasadniczo podział plików „cookies” stanowi ich rozróżnienie na:
a. Pliki „cookies” o charakterze stałym (persistent cookies) przechowywane są na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub też do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
b. Pliki „cookies” o charakterze tymczasowym (session cookies) są plikami tymczasowymi, usuwanymi automatycznie po wylogowaniu ze strony internetowej lub zamknięciu okna przeglądarki internetowej.

5. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony aplikacji w następujących konkretnych celach:
a. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w aplikacji i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)
b. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do aplikacji (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
c. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony aplikacji (pliki Cookies statystyczne)
d. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających stronę aplikacji poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

6. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę aplikacji można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:
a. Ze względu na ich dostawcę: • własne (tworzone przez stronę aplikacji Administratora) oraz • należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)
b. Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę aplikacji: • sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się z aplikacji lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz • stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)
c. Ze względu na cel ich stosowania: • niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony aplikacji), • funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony aplikacji do preferencji osoby odwiedzającej stronę), • analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony aplikacji), • marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę aplikacji w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony aplikacji, takich jak portale społecznościowe).

7. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach aplikacji w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych poniżej:
a. Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów, w tym wykonanie obowiązków reklamacyjnych lub podobnych • Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy • Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
b. Rozwiązywanie problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem aplikacji, w tym udzielanie pomocy i wsparcie klientów oraz innych użytkowników aplikacji w związku z korzystaniem z niego, marketing bezpośredni; ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; obsługa lub też zachowanie (utrwalenie, zarchiwizowanie, itp.) komunikacji prowadzonej poprzez formularze i narzędzia (chat) kontaktowe dostępne na stronie aplikacji lub poprzez kontakt telefoniczny lub email na numery lub adresy wskazane na stronie aplikacji • Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego aplikacji oraz dążeniu do sprzedaży Produktów • Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
c. Prowadzenie analiz, statystyk, działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, związanych z funkcjonowaniem aplikacji i działalnością gospodarczą prowadzoną przez Administratora w ramach aplikacji • Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora; (względnie, prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeśli jesteś Klientem, albo art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli newsletter dostarczany jest Tobie jako usługa elektroniczna, zgodnie z odnośnym regulaminem • Okres przechowywania danych: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
d. Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży • Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii • Okres przechowywania danych: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
e. Realizacja ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych oraz o rachunkowości, w tym także archiwizowanie umów i dokumentów rozliczeniowych • Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze • Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

8. Stosownie plików „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika nie oznacza co do zasady gromadzenia żadnych informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter Danych osobowych to jest Danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu Użytkownikowi. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie Dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

9. Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszą stronę nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla urządzenia końcowego przez niego wykorzystywanego, dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu zalecane jest niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików „cookies” i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę. Zwracamy jednak uwagę, że wówczas nie będzie możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

10. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji obsługi Danego urządzenia mobilnego.

11. Administrator może korzystać w aplikacji z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch na stronie aplikacji. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu i analizie ruchu na stronie aplikacji. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających stronę aplikacji oraz sposób ich zachowania na stronie aplikacji, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. Polityka Prywatności Google w linku poniżej: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

12. Administrator może korzystać w aplikacji z usług Google Ads dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te umożliwiają emisję reklam tekstowych, graficznych, video oraz wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki GOOGLE i na stronach współpracujących. Polityka Prywatności Google w linku poniżej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

13. Administrator może korzystać na stronie aplikacji z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający stronę aplikacji, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

14. Administrator może korzystać na stronie aplikacji z usługi MailerLite dostarczanej przez firmę MailerLite Limited (Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland) w celu wysyłki newslettera do użytkowników, którzy zapisali się na tę usługę. Polityka prywatności MailerLite w linku poniżej: https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy

§ 9 Zmiany i uaktualnienia niniejszej Polityki Prywatności

1. W razie konieczności postanowienia niniejszej Polityki mogą ulec zmianie. Zmiana zostanie zakomunikowana Użytkownikom poprzez ogłoszenie nowej treści Polityki w sposób ogólnodostępny.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, zmieniana jest data wejścia w życie, która znajduje się w ust. 2 poniżej. Wszelkie wcześniejsze wersje Polityki Prywatności będą dostępne na żądanie.

3. Data wejścia w życie: 25.10.2022.