Regulamin

REGULAMIN APLIKACJI DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z aplikacji do elektronicznej ewidencji energii elektrycznej znajdującej się pod adresem www.ewidencjaenergii.pl (dalej jako: „Aplikacja”) w postaci dostępu do konta Użytkownika w Aplikacji (dalej jako: „Konto”).

2. Celem Aplikacji jest umożliwienie Użytkownikom prowadzenia elektronicznej ewidencji energii elektrycznej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 143 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. z 2021 r., poz. 1150 t.j. ).

3. Właścicielem oprogramowania i usługodawcą świadczonych pośrednictwem Aplikacji usług,jest PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE „JUMAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Międzyrzeczu (66-300) przy ul. Kazimierza Wielkiego 69, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141681, NIP: 5960005588, REGON: 008010825, kapitał zakładowy w wysokości 64.000,00 PLN w całości opłacony (dalej jako: „Usługodawca”).

4. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
a. telefonicznie: pod numerem telefonu: 697-900-713 (w dni robocze między 9:00 a 15:00);
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej: pod adresem e-mail kontakt@ewidencjaenergii.pl ;
c. za pośrednictwem poczty tradycyjnej: adres do doręczeń: PPHU Jumar Sp. z o.o. (Portabo), ul. Kazimierza Wielkiego 69, 66-300 Międzyrzecz.

5. Użytkownikami aplikacji mogą być osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej zainteresowane prowadzeniem elektronicznej ewidencji energii elektrycznej. Aplikacja nie jest przeznaczona dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zakreślona zasada odnajduje swój wydźwięk w tym, że warunkiem założenia konta w Aplikacji jest podanie numeru NIP podmiotu, dla którego ma być prowadzona ewidencja.

6. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na możliwości wpisania ilości energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne oraz wygenerowania podsumowań wybranych przez Użytkownika okresów. Szczegółowe zasady działania aplikacji opisane są w Rozdziale III. niniejszego Regulaminu oraz w Instrukcji obsługi Aplikacji.

7. Udostępnienie Aplikacji następuje na zasadzie licencji niewyłącznej na następujących polach eksploatacji: dostępu, wyświetlania, przechowywania konta w Aplikacji, korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji, wprowadzania zmian w ramach udostępnianych przez Aplikację określonych funkcji. Użytkownik nie ma prawa do zwielokrotniania Aplikacji w całości lub części, jej użyczania lub odpłatnego udostępniania, a także czynienia w niej zmian, które nie są zmianami możliwymi do dokonania w ramach udostępnianych przez Aplikację funkcji.

8. Oprogramowanie i prezentowane w Aplikacji treści i funkcje, a także logotypy i elementy graficzne, stanowią prawa wyłączne Usługodawcy lub Usługodawca jest do nich uprawniony na podstawie odrębnych zgód i podlegają one ochronie prawnej.

9. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika jest odpłatne, a warunki odpłatności określa Regulamin, w tym opisuje początkowy bezpłatny okres próbny.

10. Aplikacja udostępniana jest jako aplikacja internetowa i dostęp do niej możliwy jest tylko przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej Użytkownika.

11. Słownik pojęć:
a. Aplikacja – aplikacja do elektronicznej ewidencji energii elektrycznej dostępna na stronie www.ewidencjaenergii.pl
b. Użytkownik – osoba korzystająca z Aplikacji mająca uprawnienia Administratora bądź Użytkownika
c. Administrator (UA) – osoba korzystająca z Aplikacji mająca uprawnienia Administratora
d. Użytkownik (UU) – osoba korzystająca z Aplikacji mająca uprawnienia Użytkownika
e. Firma – działalność gospodarcza prowadzona przez Użytkownika.
f. Konto – konto utworzone w procesie rejestracji umożliwiające korzystanie z Aplikacji
g. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana między Użytkownikiem a Usługodawcą na podstawie niniejszego Regulaminu.

II. REJESTRACJA I WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez:
a. przejście procesu rejestracji Konta na stronie www.ewidencjaenergii.pl,
b. otrzymanie od Usługodawcy potwierdzenia zawarcia Umowy na adres e-mail podany w procesie rejestracji Konta,
c. potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości e-mail, o której mowa w lit. b. powyżej,

2. W toku rejestracji konieczne jest:
a. Podanie danych Firmy Użytkownika, tj. nazwa, NIP, imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji, adres e-mail,
b. Wybór hasła,
c. zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

3. Po zawarciu Umowy, udostępnione Użytkownikowi, Konto posiada status Administratora (UA) i uprawnia do zarządzania profilem Użytkownika, w tym między innymi dodawania i usuwania Użytkowników.

4. We wszystkich typach Kont Użytkownika [Administrator (UA) i Użytkownik (UU)], logowanie odbywa się poprzez wpisanie NIP firmy, e-mail i wybranego w procesie rejestracji hasła na stronie www.ewidencjaenergii.pl. W zakładce „Logowanie” można przejść także procedurę resetowania hasła.

5. Użytkownikowi przysługuje 10 dni bezpłatnego dostępu do Konta (tzw. okres próbny), liczonych od momentu otrzymania dostępu do Konta w Aplikacji. Po upłynięciu okresu 10 dni, umowa z Usługodawcą staje się automatycznie umową na czas nieokreślony, chyba, że Użytkownik dokona jej wypowiedzenia najpóźniej w ostatnim dniu okresu próbnego (tj. oświadczenie o wypowiedzeniu co najmniej w formie elektronicznej dojdzie do Usługodawcy w sposób, w którym będzie się on mógł zapoznać z treścią takiego oświadczenia).

6. Aplikacja jest dostępna pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych. Prawidłowe działanie serwisu na urządzeniach mobilnych gwarantowane jest dla następujących przeglądarek z domyślnym zestawem ustawień: Google Chrome – wersja 91 oraz Safari – wersja 12 (w przypadku korzystania z Safari występują pewne ograniczenia pod kątem funkcjonalności aplikacji – zaleca się stosowanie Google Chrome). Prawidłowy dostęp do systemu na komputerach osobistych zapewniają przeglądarki z domyślnym zestawem ustawień: Google Chrome – od wersji 91, Safari – od wersji 12, Edge – od wersji 91, Mozilla Firefox od wersji 91. Dodatkowo do prawidłowego działania systemu wymagana jest włączona obsługa Javascript, cookies.

7. Użytkownicy, którzy posiadają dostęp do Aplikacji mają obowiązek zachować dane dostępowe do Konta, np. hasło, w poufności – dane te powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

8. W celu usunięcia Konta Klienta (wypowiedzenie umowy), należy wysłać wiadomość e-mail lub list na adres wskazany w rozdziale I niniejszego Regulaminu, z podaniem danych identyfikujących użytkownika aktualnie zarejestrowanego w Aplikacji.

III. FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI

1. Dane Firmy
a. Administrator (UA) po utworzeniu konta w aplikacji uzupełnia dane Firmy – jej nazwę oraz adres. Wpisuje też pełne dane Użytkowników – ich imiona i nazwiska. Uzupełnienie tych danych jest konieczne w celu prawidłowego generowania raportów za pośrednictwem Aplikacji.
b. Dane firmy można także pobrać automatycznie z rejestru GUS.
c. Użytkownik jest obowiązany wypełnić formularz rejestracyjny oraz uzupełnić dane, o których mowa w lit. a powyżej, z użyciem swoich danych osobowych, teleadresowych i rozliczeniowych. Wprowadzenie danych niepełnych, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd Spółkę może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem Użytkownikowi Umowy – bez wezwania go do zmiany danych lub uzupełnienia braków.

2. Użytkownicy, Role w Aplikacji
a. Administrator (UA) może w ramach Aplikacji dodawać Użytkowników. Potwierdzeniem przyznania stosownych uprawnień jest otrzymanie przez Użytkownika maila z potwierdzeniem utworzenia konta i linkiem do aplikacji.
b. Administrator (UA) i Użytkownicy (UU) w ramach swojego dostępu mają uprawnienia do takich samych funkcji, z zastrzeżeniem, że do wyłącznych uprawnień Administratora należy:
    i. możliwość dodawania Użytkowników;
    ii. możliwość przedłużenia/rezygnacji z subskrypcji;
    iii. możliwość zmiany danych Firmy (z wyjątkiem numeru NIP).

3. Podstawowe dane
a. Po utworzeniu konta Użytkownik uzupełnia następujące dane:
    i. Lokalizacja – Użytkownik wpisuje miejsce bądź miejsca, gdzie jest produkowana energia elektryczna w firmie.
    ii. Jednostki – Użytkownik wybiera, w jakich jednostkach chce uzupełniać ilość energii – KWh, czy MWh.
    iii. Inne dane – Użytkownik wybiera, jakie dane chce wprowadzać do rejestru. Dostępne są poniższe możliwości (zgodnie z art. 138h ustawy o podatku akcyzowym) – ilość:
       – energii elektrycznej wyprodukowanej, nabytej wewnątrzwspólnotowo, zaimportowanej lub zakupionej na terytorium kraju;
       – energii elektrycznej sprzedanej nabywcom końcowym na terytorium kraju;
       – energii elektrycznej sprzedanej podmiotom posiadającym koncesję w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 t.j.);
       – energii elektrycznej dostarczonej wewnątrzwspólnotowo i wyeksportowanej;
       – energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne;
       – energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 6, 7 i 7a oraz przepisów wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2;
       – strat energii elektrycznej niepodlegających opodatkowaniu, o których mowa w art. 9 ust. 2.

b. Uzupełnione wg lit. a. powyżej dane Użytkownik może zmienić w dowolnym momencie.

4. Rejestr
a. Dane liczbowe wpisane do rejestru dostępnego w Aplikacji widoczne będą w wybranych przez Użytkownika jednostkach – KWh lub MWh. W przypadku MWh z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.
b. Użytkownik wpisuje co miesiąc ilości energii elektrycznej.
c. Dla każdego wpisu Użytkownik musi wybrać lokalizację, rok oraz miesiąc, którego wpis dotyczy.
d. Po zapisaniu wpisu w rejestrze, widoczna będzie data dokonania wpisu oraz imię i nazwisko Użytkownika, który dokonał wpisu.
e. Użytkownik nie ma możliwości usunięcia lub poprawienia raz wprowadzonego wpisu.
f. Aby skorygować wpis Użytkownik musi wprowadzić nowy wpis poprzez skorzystanie z opcji „Korekta wpisu”.
g. Po zapisaniu „Korekty wpisu” w rejestrze widoczna będzie data dokonania korekty oraz imię i nazwisko Użytkownika dokonującego wpisu.

5. Raporty
a. Aplikacja umożliwia generowanie raportów za wybrane okresy dla wybranych lokalizacji.
b. Dostępne są następujące raporty:
    i. Raport po kwartałach,
    ii. Raport po miesiącach,
    iii. Raport po lokalizacjach.
c. Wygenerowane raporty można wyeksportować w postaci pliku PDF lub Excel (csv).

6. Deklaracje
a. Aplikacja umożliwia generowanie kwartalnej deklaracji w sprawie podatku akcyzowego AKC-KZ, a także korekty deklaracji.
b. Deklaracja zapisywana jest do pliku w formacie XML, który może być zaimportowany w portalu PUESC.

7. Pozostałe informacje
a. Aplikacja jest dostępna wyłącznie w języku polskim.  

IV. OPŁATY

1. Dostęp do aplikacji przyznawany jest na zasadzie subskrypcji.

2. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności udostępnione przez system Przelewy24:
a. Przelew tradycyjny,
b. Przelew online (tzw. szybki przelew),
c. BLIK.

3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, które będą wysyłane na adres mail Administratora (UA) Aplikacji.

5. Opłaty subskrypcyjne podane na stronie internetowej www.ewidencjaenergii.pl są cenami netto i doliczona do nich będzie wartość 23% podatku VAT. Cennik stanowi nieodłączną część niniejszego Regulaminu i Umowy zawartej na jego podstawie.

6. Usługodawca ma prawo do zmiany cennika. O zmianie będzie informował Użytkownika w wiadomości e-mail wysłanym na adres e-mail Administratora (UA) Aplikacji.

7. Subskrypcja jest płatna z góry na wybrany przez Użytkownika okres, z wyjątkiem bezpłatnego okresu próbnego, o którym mowa w Rozdziale II. pkt 5 Regulaminu.

8. Użytkownik powinien dokonać opłaty subskrypcyjnej najpóźniej ostatniego dnia okresu próbnego. Na adres e-mail Administratora (UA) aplikacji zostanie wysłany mail z przypomnieniem o upływającym terminie.

9. Jeżeli Użytkownik nie dokona opłaty w określonym w uprzednim ustępie terminie, utraci dostęp do Konta. Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona w ciągu 30 dni od terminu płatności, Konto zostaje permanentnie usunięte.

10. Brak wniesienia opłaty jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy przez Użytkownika.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, a w szczególności do korzystania z oprogramowania w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem praw osób trzecich. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o ewentualnych naruszeniach ich praw w związku z korzystaniem z oprogramowania.

2. Usługodawca odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie serwisu wobec Użytkowników, w zakresach przyznanych im funkcjonalności, w szczególności prowadząc nadzór techniczny.

3. Użytkownik korzysta z oprogramowania dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Powinien po swojej stronie zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania oprogramowania w zakresie, w jakim jest to od niego zależne (np. prawidłowe funkcjonowania urządzenia, stosowanie ustawień umożliwiających odbieranie bieżących e-maili, dostęp do sieci Internet itp.). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne w systemach teleinformatycznych użytkowników ograniczające lub uniemożliwiające korzystanie z oprogramowania jeżeli problemy te nie wynikają z przyczyn związanych z dostarczanym oprogramowaniem.

4. Usługodawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za prawidłowość danych wprowadzonych do Aplikacji, w szczególności danych dotyczących Firmy, Użytkowników, czy ilości energii elektrycznej. Usługodawca nie ponosi też odpowiedzialności za zgodność wpisywanych przez Użytkowników treści z rzeczywistością, tak długo jak nie wynikają one bezpośrednio z działania Serwisu.

5. Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych, z wykorzystaniem oprogramowania. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Użytkownika ze świadczonych za jej pośrednictwem usług, a także może wypowiedzieć umowę Użytkownikowi w trybie natychmiastowym.

6. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec użytkowników niebędących konsumentami z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości kwoty stanowiącej roczną sumę opłat stałych. Ewentualna odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści lub szkód pośrednich jest wyłączona.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej pod następującym adresem https://www.ewidencjaenergii.pl/polityka-prywatnosci

VII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z oprogramowania aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także ewentualne zapytania należy kierować do Usługodawcy na e-mail: kontakt@ewidencjaenergii.pl

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: NIP firmy, imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika, opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz opcjonalnie numer telefonu.

3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, Usługodawca rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany w treści reklamacji, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

VIII. ZMIANY REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany treści Regulaminu w każdym czasie.

2. Zmiany postanowień Regulaminu Usługodawca podaje do wiadomości publicznej w formie publikacji stosownego komunikatu w Aplikacji, jak również w drodze powiadomień kierowanych do Użytkowników Serwisu posiadających indywidualne Konta.

3. Informacja o wprowadzonych zmianach oraz ich treści i zakresie zostanie podana do wiadomości publicznej na tydzień przed ich wejściem w życie.

4. Do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez ponoszenia opłat.

5. Do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian. Sprzeciw skutkuje wygaśnięciem Umowy w dniu poprzedzającym dzień wejścia zmian w życie bez ponoszenia opłat. W przypadku niewyrażania przez Użytkownika sprzeciwu, o którym mowa powyżej, uznaje się że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę Regulaminu.

6. Płatności, których realizacja została rozpoczęta przed wejściem w życie zmian Regulaminu, realizowane są na zasadach dotychczasowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne prawa polskiego.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.ewidencjaenergii.pl/regulamin.

3. Usługodawca w trakcie trwania umowy z Użytkownikiem ma prawo dodawać do aplikacji nowe funkcjonalności, wzbogacając aplikację, a funkcjonalności te mogą być dodatkowo płatne i fakultatywne do korzystania lub dostępne w ramach Subskrypcji Użytkownika, z prawem zmiany ceny na zasadach z Rozdziału IV. powyżej.

4. W razie odrębnych uzgodnień z Użytkownikiem, np. co do ceny lub innych funkcjonalności aplikacji, w razie sprzeczności tych uzgodnień z Regulaminem, pierwszeństwo mają indywidualne uzgodnienia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2022.